skup weksli

Skup weksli

22 grudnia 2017

Skup weksli jest szczególnie opłacalny, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy

Skup weksli jest działaniem zamiany weksla na gotówkę przed upływem terminu płatności. Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który uregulowany jest Ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. Podstawą i przyczyną powstania zobowiązania wekslowego jest podpis na nim składany – przez to też weksel zawsze sporządzony musi być w formie pisemnej. Jest to też zobowiązanie samodzielne i niezależne od umowy – jeżeli weksel zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, zobowiązanie do zapłaty określonej sumy staje się wiążące.

Wyróżniane rodzaje weksli

Wyróżnia się dwa, podstawowe rodzaje weksli – własne (suche, proste, sola) oraz trasowane (ciągnione, przekazane, trata). Pierwsze z nich zawierają bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy dotyczące zapłacenia danej sumy, w określonym miejscu, czasie i konkretnej osobie. Jest to jednoznaczne z bezwarunkową odpowiedzialnością za to zobowiązanie osób, które są na wekslu podpisane. Drugie zawierają natomiast skierowanie (wystawione przez trasanta) do konkretnej osoby (trasata), związane z bezwarunkowym poleceniem zapłaty wskazanej sumy, w wyznaczonym miejscu, czasie i wybranej osobie (remitentowi). Istotny jest tutaj akcept weksla, dokonany przez trasata, podpisującego go i przyjmującego na siebie zobowiązanie.

Skup weksli in blanco

Specyficznym rodzajem weksla jest weksel in blanco – w chwili wystawienia nie jest on celowo w pełni uzupełniony (np. nie zawiera sumy wekslowej). Sposób ostatecznego wypełnienia go zostaje uzgodniony w porozumieniu albo deklaracji wekslowej. Po wypełnieniu, staje się wekslem zwykłym.

Kiedy weksel jest ważny?

Weksel własny, dla uznania jego ważności, zawierać musi: nazwę „weksel” w tekście dokumentu; przyrzeczenie do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy; termin płatności; miejsce płatności; dane osoby, na której rzecz (lub zlecenie) zapłaty należy dokonać; datę i miejsce wystawienia weksla oraz podpis jego wystawcy. Na wekslu trasowanym znaleźć musi się jeszcze – oprócz tych informacji – nazwisko osoby, która należność ma uiścić (trasata).

Jakie weksle można sprzedać?

Pamiętać należy, że weksle wystawiać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. O sprzedaż weksla starać mogą się wszyscy ich wystawcy.

Skupowi podlegają przede wszystkim weksle in blanco, weksle własne oraz te z deklaracją wekslową, a także weksle, które zabezpieczają umowy cywilnoprawne. Sprzedać można zarówno weksel z terminem płatności, który został przekroczony, jak i ten, którego termin jeszcze nie upłynął. Z tego rozwiązania warto skorzystać szczególnie wtedy, gdy posiadamy przeterminowany weksel własny, jak również wówczas, gdy zabezpieczona wekslem umowa została wypowiedziana. To też atrakcyjna metoda, gdy dłużnik nie wykupił całości weksla, nie reaguje na wezwania do jego wykupu lub nie mamy możliwości przeprowadzenia skutecznego odzyskania długu.

Dlaczego warto sprzedać weksle?

Środki w wekslu są zamrożone – jeśli mamy potrzebę prędkiego z nich skorzystania, sposobem jest sprzedaż zobowiązania. Jako wierzyciele odzyskujemy w ten sposób swoje pieniądze natychmiast, gdy dochodzi do transakcji. Otrzymujemy pieniądze bez windykacji, procesu sądowego czy postępowania egzekucyjnego.

Zaletą tego rozwiązania jest również prosta procedura. Pierwszym krokiem do sprzedaży weksla jest jego weryfikacja. Następnie jest on wyceniany – stawka jest zależna m.in. od tego, czy termin płatności został już przekroczony. Kiedy obie strony przyjmują zaproponowane warunki, dochodzi do transakcji.

Sprzedaj weksel

Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.