windykacja sądowa

Windykacja sądowa należności

3 stycznia 2018

Windykacja sądowa – kiedy dłużnik nie chce nam oddać należności konieczne jest przeprowadzenie procesu windykacji z udziałem prawnika. 

Windykacja sądowa to proces bardzo złożony. Co do zasady, należności przedawniają się po trzech latach, więc czasu na pozwanie dłużnika jest całkiem sporo, ale należy mieć ten termin w pamięci.

Pracownicy firm takich jak nasza nie działają tylko zza biurka, ale również w terenie – taki kontakt pozwala skuteczniej oddziaływać na dłużnika, który może pozostawać głuchy na wysyłane do niego pisma. Co więcej, prowizja pobierana jest dopiero w momencie uzyskania pieniędzy, inne koszty nie są doliczane. Jednak co zrobić jak dłużnik nie chce spłacić długu dobrowolnie? Windykacja sądowa jest następnym krokiem do skutecznego dochodzenia swoich należności.

Windykacja sądowa w EPU (Elektroniczne postępowanie upominawcze)

Sposobem, o którym warto wspomnieć jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Może ono mieć miejsce, jeśli żądamy konkretnej kwoty i z uwagi na jednoznaczne okoliczności nie trzeba przeprowadzać postępowania dowodowego.Wszystkich czynności dokonuje się elektronicznie, dzięki czemu windykacja sądowa  jest prostsza. Znacznie ułatwia  to powodowi złożenie pozwu – oszczędza się przede wszystkim czas. Niższa jest też opłata sądowa – to 1/4 opłaty przed tradycyjnym sądem. Pisma wnosi się na gotowych formularzach. Właściwym sądem jest e-Sąd w Lublinie, rozpatruje on sprawy z całego kraju. Istotne jest to, że nie trzeba załączać dokumentów do pozwu. Od nakazu wydanego w tym postępowaniu można złożyć sprzeciw, co sprawia, że nakaz traci moc prawną i sprawa rozpatrywana jest w I instancji przez sąd.

Dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym

W postępowaniu nakazowym dochodzi się wierzytelności wynikających na przykład z faktur lub weksli. Jak mówi bowiem kodeks postępowania cywilnego, roszczenie potwierdza się dokumentem urzędowym. Można także dochodzić roszczeń na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych lub dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (w przypadku transakcji handlowych). Faktura lub weksel i inne dokumenty załącza się do pozwu o zapłatę, wraz z odpowiednimi wezwaniami – do zapłaty, albo do wykupu. Jak mówi k.p.c., konieczne jest także pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu i zaakceptowane przez dłużnika wezwanie do zapłaty, które zwrócone jest przez bank, a nie zostało zapłacone z powodu braku środków. Właściwy sąd, w oparciu o te dokumenty może wydać nakaz zapłaty, który będzie podstawą do faktycznego egzekwowania roszczeń od dłużnika. Nie jest konieczne nadawanie tytułowi zabezpieczenia klauzuli wykonalności, dlatego zajęcie kwoty, której dotyczy roszczenie możliwe jest przed zaskarżeniem nakazu (wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku). Dużo niższa jest opłata w tym postępowaniu, niż w postępowaniu upominawczym, dlatego, jeśli tylko mamy taką możliwość, warto skorzystać z tej formy. Wpłacić należy 1,25% wartości przedmiotu sporu – standardowa opłata obejmuje aż 5%, dlatego różnica jest znaczna.

Dochodzenie należności w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze wszczyna się, jeśli całość dochodzonej kwoty wyższa jest niż 20 tysięcy złotych. W postępowaniu upominawczym windykacja sądowa nie ma zamkniętego katalogu dowodów, zasadniczo jednak postępowanie to dotyczy spraw wynikających z umów. Sąd w odpowiedzi na pozew, jeśli oczywiście jest on uzasadniony, wyda nakaz zapłaty. Warto dodać, że okoliczności, na jakie powołuje się powód nie muszą być udowodnione, a jedynie prawdopodobne. Postępowanie ma charakter niejawny, nie następuje wiec wysłuchanie stron. Warto wiedzieć, ze po wydaniu nakazu, pozwany ma 14 dni na to by zapłacić lub złożyć sprzeciw. Po tym czasie nakaz „uprawomocnia się”. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystniejszy dla wierzyciela.

Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym

Gdyby dochodzona kwota była niższa niż 20 tysięcy złotych, będzie miało miejsce postępowanie uproszczone. Windykacja sądowa w tym rodzaju postępowania odbędzie się też w sprawach, jak mówi k.p.c. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Postępowanie to ma podobny przebieg jak upominawcze. Pozew wnoszony jest na formularzu urzędowym, warto więc skorzystać z pomocy specjalisty, który prawidłowo wypełni dokument, co skróci czas rozpoznania sprawy. Warto wiedzieć, że jednym pozwem można dochodzić jednego roszczenia, niedopuszczalna jest też zmiana powództwa.

Skorzystaj z windykacji sądowej

Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.