Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

25 maja 2018

Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika jest idealnym rozwiązaniem, aby kosztami windykacji obciążyć dłużnika. Prowadzisz działalność gospodarczą i nie możesz odzyskać pieniędzy za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi? Rozwiązaniem jest windykacja należności. Dowiedz się, kiedy będziesz mógł ją przeprowadzić na koszt dłużnika.

Windykacja na różnych etapach

Z uwagi na podejmowane czynności i wykorzystywane środki wyróżnia się windykację polubowną i sądowo-egzekucyjną.

Windykacja polubowna to najczęściej pierwszy etap dochodzenia roszczeń. Polega ona na zmobilizowaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania. Przykładowymi działaniami podejmowanymi w ramach windykacji polubownej są: rozmowy telefoniczne z dłużnikiem, SMS-y z przypomnieniem o konieczności spłaty długu i wezwania do zapłaty. Na etapie polubownym możliwe są też osobiste spotkania z dłużnikiem celem wypracowania ugody i podpisania harmonogramu spłaty zobowiązania.

Windykacja sądowo-egzekucyjna jest uruchamiana wówczas, gdy dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązania. Na tym etapie kieruje się sprawę do sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty. Jeżeli dłużnik nie spłaci zobowiązania w terminie wskazanym przez sąd, wierzyciel może skierować wniosek do komornika sądowego. Wówczas odzyskanie pieniędzy odbywa się w drodze przymusu – komornik na wniosek wierzyciela może dokonać np. zajęcia rachunków bankowych dłużnika lub należących do niego ruchomości i nieruchomości.

Koszty windykacji

Podjęcie działań windykacyjnych zawsze wiąże się z kosztami. Na etapie windykacji polubownej są one stosunkowo niskie – składają się na nie koszty np.:

l wykonania telefonów,

l wysłania wezwań do zapłaty,

l dojazdu do dłużnika.

Na etapie sądowo-egzekucyjnym koszty są wyższe – mogą wynieść nawet tysiące złotych. Na koszty składają się:

l opłata za wniesienie pozwu do sądu, np. za wniesienie pozwu o zapłatę do e-sądu naliczana jest opłata sądowa w wysokości 1,25 proc. długu, nie mniej niż 30 zł 39 gr,

l opłata za pełnomocnictwo, gdy wierzyciela reprezentuje prawnik,

l wynagrodzenie pełnomocnika.

Choć sąd może zasądzić zwrot poniesionych przez wierzyciela wydatków, to trzeba pamiętać, że dochodzenie należności na drodze sądowej trwa. Tymczasem z miesiąca na miesiąc szansa odzyskania pieniędzy maleje – firma może np. zakończyć swoją działalność lub ogłosić upadłość. Z tego względu w Twoim interesie – jako wierzyciela – powinno być jak najszybsze podjęcie działań. Teraz możesz przeprowadzić windykację na koszt dłużnika.

Na czym polega windykacja na koszt dłużnika?

Prowadząc firmę, z pewnością doskonale wiesz, że wystarczy kilka nieopłaconych faktur, aby powstał zator płatniczy. To bardzo groźna sytuacja, która może doprowadzić nawet dobrze prosperującą firmę na skraj bankructwa. Wielu wierzycieli od razu kieruję sprawę do sądu, wiedząc, że za podejmowane na etapie polubownym działania windykacyjne, dłużnik nie zwróci im kosztów. Od kilku lat windykację można już przeprowadzać na koszt dłużnika.

Odzyskiwanie należności na koszt dłużnika umożliwia ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W art. 10 ust. 1 znalazł się zapis, zgodnie z którym wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika również równowartość kwoty 40 euro (przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne). Kwota ta może zostać doliczona do rachunku dłużnika bez konieczności powiadamiania go o tym. Jeżeli okaże się, że koszty windykacji były wyższe, wierzycielowi dodatkowo należy się zwrot poniesionych wydatków, które przewyższają 40 euro.

Kwota 40 euro, o której mowa w ustawie, ma być dla wierzyciela rekompensatą za odzyskiwanie należności. Jeżeli działania podejmowane na etapie windykacji polubownej okażą się niższe, wierzyciel w dalszym ciągu ma prawo do całej kwoty.

Zleć windykację na koszt dłużnika

Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.